SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN BADANIA “Cechy i opowieści”

Procedura badania

Badanie odbywa się on-line, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Uczestnik badania wypełni kwestionariusz składający się z pytań zamkniętych, a następnie opisze w formie narracji (opowieści) kilka wybranych przez siebie wydarzeń z życia, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Opis każdego z wydarzeń powinien mieć objętość kilku akapitów (co najmniej kilkunastu zdań). Szacowany czas trwania badania w I etapie to 40-60 minut.

Korzyści z udziału w badaniu

Uczestnik badania nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu udziału w tym badaniu. Może uzyskać pewne korzyści poznawcze, gdyż udział w badaniu daje możliwość zastanowienia się nad własną tożsamością.

Wpływ procedury na samopoczucie

Udział w badaniu zwykle nie wpływa na samopoczucie, afekty tej procedury są podobne do spędzenia 40-60 minut przed ekranem komputera. Kwestie poruszane podczas badania mogą jednak powodować zarówno emocje pozytywne jak i negatywne. W związku z tym mogą one wpłynąć na samopoczucie oraz nastrój badanego. Uczestnik badania może w każdej chwili przerwać udział w badaniu bądź odmówić odpowiedzi na pytania, nie podając przy tym powodu.

Prawo do uzyskania informacji

Uczestnik badania ma prawo zadawania pytań prowadzącemu badanie i otrzymania odpowiedzi na te pytania.

Prawo do rezygnacji z udziału w badaniu

Uczestnik badania może bez podania powodu w każdej chwili przerwać badanie lub odmówić odpowiedzi na dowolne pytanie.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Dyrektywą 95/46/EC w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, jak również zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie dla potrzeb badania – a także po jego zakończeniu – jego danych osobowych zawartych w formularzu zgody na udział w badaniu, jak również swoich danych osobowych zebranych przed i w trakcie badania. Administratorem danych osobowych zebranych i przetwarzanych na potrzeby badania jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, e-mail: iod@swps.edu.pl).
Dane przetwarzane to: płeć, wiek, wykształcenie oraz dane szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. – dane powstałe w trakcie badania (wypełnione kwestionariusze i opisy wydarzeń z życia). Dane te będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów badania, nie dłużej niż przez 4 lata.
Dostęp do danych osobowych uczestnika badania jest ograniczony tylko do osób (badaczy) zaangażowanych w projekt badawczy tylko do czasu zrealizowania celów badania. Dane te mogą zostać po uprzednim ich zanonimizowaniu przekazane odpowiednim organom zajmującym się rejestracją badań i oceną ich dokumentacji, a także osobom zajmującym się analizą danych uzyskanych w badaniu.
Uczestnikowi badania przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz do ich poprawienia, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ochrona prywatności

Badanie ma jedynie cel naukowy oraz wszystkie zebrane i zarejestrowane w nim dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowo-badawczych. Żadne dane umożliwiające identyfikację uczestnika nie będą nigdzie publikowane.