Szczegółowy regulamin badania “Opowieści o wydarzeniach z życia”

Procedura badania

Każdy uczestnik poproszony będzie o opowiedzenie kilku wydarzeń z życia. Sam będzie decydowało tym jakie historie opowie. Dotyczyć będą one różnych aspektów życia zarówno pozytywnych jak i negatywnych oraz planów na przyszłość. Po wywiadzie badany poproszony będzie o wypełnienie kwestionariusza składającego się z pytań zamkniętych. Przewidziane jest jedno spotkanie, które odbędzie się w Laboratorium Badań Narracyjnych, w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, ul. Kutrzeby 10, pok. 419 i potrwa około godziny.

Korzyści z udziału w badaniu

Każdy z uczestników otrzyma kartę Sodexo o wartości 50 złotych do wykorzystania w punktach ją akceptujących (lista tych miejsc dostępna na stronie https://dlaciebie.sodexo.pl/kupony/).

Wpływ procedury na samopoczucie

Kwestie poruszane podczas badania mogą powodować zarówno emocje pozytywne jak i negatywne. W związku z tym mogą one wpłynąć na samopoczucie oraz nastrój badanego. Uczestnik badania może w każdej chwili przerwać badania bądź odmówić odpowiedzi na pytania nie podając przy tym powodu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba badany otrzyma informacje dotyczące tego, gdzie może otrzymać pomoc psychologiczną.

Prawo do uzyskania informacji

Uczestnik badania ma prawo zadawania pytań prowadzącemu badanie i otrzymania na nie odpowiedzi.

Prawo do rezygnacji z udziału w badaniu

Uczestnik badania może bez podania powodu w każdej chwili przerwać badanie lub odmówić odpowiedzi na dowolne pytanie

Zgoda na rejestrowanie i archiwizowania oraz użycie wywiadu diagnostycznego

Uczestnik badania wyraża zgodę na rejestrowanie i archiwizowanie wywiadu. Nagranie będzie użyte w celu analizy zebranych danych przez zespół badawczy zaangażowany w niniejszy projekt. Oprócz tego uczestnik badania może wyrazić (lub nie) zgodę na używanie fragmentów nagrań z wywiadu lub transkrypcji w trakcie szkoleń dla psychologów, zajęć dydaktycznych dla studentów psychologii lub wystąpień naukowych. W przypadku wyrażenia takiej zgody zostanie zachowana należyta staranność, aby uniemożliwić identyfikację osoby (np. poprzez modyfikację ścieżki dźwiękowej lub obrazu).

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926  z późn. zm.) oraz Dyrektywą 95/46/EC w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, jak również zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie dla potrzeb badania – a także po jego zakończeniu – jego danych osobowych zawartych w formularzu zgody na udział w badaniu, jak również swoich danych osobowych zebranych przed i w trakcie badania.

Administratorem danych osobowych zebranych i przetwarzanych na potrzeby badania jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, e-mail: iod@swps.edu.pl). Dane przetwarzane to: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, numer telefonu, adres e- mail oraz dane szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. – dane powstałe w trakcie badania (nagranie wywiadu i wypełnione kwestionariusze). Dane te będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów badania, nie dłużej niż przez 2 lata.

Dostęp do danych osobowych uczestnika badania jest ograniczony tylko do osób (badaczy) zaangażowanych w projekt badawczy tylko do czasu zrealizowania celów badania. Dane te mogą zostać po uprzednim ich zanonimizowaniu przekazane odpowiednim organom zajmującym się rejestracją badań i oceną ich dokumentacji, a także osobom zajmującym się analizą danychuzyskanych w badaniu.

Uczestnikowi badania przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz do ich poprawienia, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ochrona prywatności

Badanie ma jedynie cel naukowy oraz wszystkie zebrane i zarejestrowane w nim dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowo-badawczych. Żadne dane umożliwiające identyfikację uczestnika nie będą nigdzie publikowane.