Nasze projekty

Projekt badawczy “Opowieści o wydarzeniach z życia”

Cel badania

Celem badania jest sprawdzenie różnych związków między narracją dotyczącą doświadczeń życiowych a dobrostanem. Uczestnicy badania biorą udział w Wywiadzie Biograficznym (McAdams, 2008) i opowiadają wybrane wydarzenia ze swojego życia. Wypełniają również kilka standardowych kwestionariuszy psychologicznych.

Analiza transkrypcji wywiadów wykonana będzie:

  • przez sędziów kompetentnych, w oparciu o instrukcje i z zastosowaniem aplikacji MAXQDA;
  • komputerowo, z zastosowaniem stylometrii oraz analiz frekwencyjnych dostępnych w narzędziach infrastruktury badawczej CLARIN.

Wyniki analiz powinny umożliwić uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

1. Jakie schematy narracyjne, w zależności od kategorii wydarzenia życiowego, wiążą się pozytywnie z dobrostanem eudajmonistycznym?

2. Czy konstruowanie narracji z perspektywy „ja doświadczającego” jest lepszym predyktorem dobrostanu eudajmonistycznego, niż z perspektywy „ja opowiadającego”?

3. Jakie są właściwości języka (stosowane formy gramatyczne, styl) używanego w narracjach przez osoby o wysokim poziomie dobrostanu eudajmonistycznego, w porównaniu do osób o niskim poziomie dobrostanu?

4. Jaka jest związek obecności w treści narracji słów o zarówno o negatywnym, jak i pozytywnym wydźwięku (sentymencie) oraz dobrostanu eudajmonistycznego – w zależności od zastosowanego w opowieści schematu narracyjnego?

Dodatkowy cel badania

Dodatkowym celem projektu jest zgromadzenie zbioru danych (korpusu) obejmującego narracje 100 osób dorosłych narodowości polskiej, różniących się wiekiem, płcią, wykształceniem i wykonywanym zawodem. Korpus ten będzie w przyszłości rozbudowywany, a dane w nim zawarte będą mogły być udostępniane, po wcześniej anonimizacji, innym badaczom.

Do udziału w badaniu zapraszamy osoby dorosłe, mieszkające w Poznaniu i okolicach, które będą mogły poświęcić mniej więcej godzinę na udział w badaniu.

Projekt badawczy “Cechy i opowieści”

Cel badania

Celem badania jest lepsze poznanie wpływu pewnych sposobów myślenia o sobie oraz cech osobowości na to, w jaki sposób konstruujemy reprezentacje poznawcze doświadczeń życiowych.

Do udziału w badaniu zapraszamy osoby dorosłe, posługujące się jęz. polskim, które mogą wziąć udział w badaniu on-line.